Stichting CIS

Register voor schades, wanbetaling en rijontzeggingen

Stichting CISregistreert diverse gegevens voor verzekeraars en gevolmachtigden Stichting CIS verzorgt de registratie van een schade, wanbetaling en een rij-ontzegging. Je kunt inzage krijgen in jouw geregistreerde gegevens via een webformulier.

Inzage registratie Stichting CIS

Ga naar het webformulier op de website van Stichting CIS voor het opvragen van je gegevens.

Registratie verzekeringsgegevens door Stichting CIS

De Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) is een stichting die verzekeringsgegevens, waaronder ook van bestelautoverzekeringen, bewaart voor verzekeringsmaatschappijen. Onder zeer strikte voorwaarden stelt CIS de gegevens aan de belanghebbende verzekeraars, volmachten en de betrokken consumenten beschikbaar.

 

Registratie van schades door Stichting CIS

CIS behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers door verwerking van informatie die kan worden gebruikt bij het schatten van te verzekeren risico's en beheersen van de schadelast door een verantwoord acceptatiebeleid. Je kunt met CIS te maken krijgen wanneer je een verzekering aanvraagt of als je een schadeclaim indient bij je verzekeraar. Als je bij CIS geregistreerd staat, bijvoorbeeld omdat je de afgelopen jaren schade(s) geclaimd hebt bij je verzekeraar, dan kan de verzekeringsmaatschappij daar consequenties aan verbinden. De betrokken verzekeraar kan je meer vertellen over zijn acceptatiebeleid.

 

Bestrijden van verzekeringscriminaliteit door Stichting CIS

Nog een doel van CIS is de verwerking van informatie die belangrijk is voor het voorkomen en bestrijden van verzekeringscriminaliteit. Het kunnen uitwisselen van informatie tussen verzekeraars en volmachten onderling, tussen verzekeraars en politie / justitie en met andere - door het bestuur van CIS erkende - instellingen is daarbij van groot belang.

 

Wetenschappelijk onderzoek en statistische analyses

De in de databank geregistreerde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistische analyses in het belang van fraude- en criminaliteitsbestrijding en risicoanalyses. De Stichting bereikt haar doelstelling door (pro)actief te reageren op de ontwikkelingen en wensen in de markt en door goed contact te onderhouden met de deelnemers van CIS en het Verbond van Verzekeraars, waaronder het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude.

 

Geregistreerde gegevens

De Stichting CIS bewaart meerdere soorten gegevens voor haar deelnemers. Hieronder worden de verschillende registraties nader toegelicht:

 

Schademeldingen:

In de databank van CIS worden alle schademeldingen (claims) opgenomen die bij verzekeraars worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade. Van een claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van alle betrokkenen vastgelegd.

 

Eigenaren en bestuurders van onverzekerde motorvoertuigen met schade:

Als een onverzekerd motorvoertuig betrokken is bij een aanrijding, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en/of bestuurder van dat voertuig in de databank van CIS geregistreerd.

 

Opzeggingen van verzekeringsproducten door de verzekeraar:

De verzekeraar heeft in bepaalde gevallen het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Dergelijke situaties moeten in de polisvoorwaarden van de verzekeringsproducten wel zijn aangegeven. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen bijvoorbeeld niet nakomt of in het geval van ongebruikelijk veel schadeclaims kan een maatschappij besluiten om de verzekering te beëindigen. Als een maatschappij zelf een polis opzegt, kan deze opzegging ook worden geregistreerd in de databank van CIS. Voor alle duidelijkheid: als u zelf uw verzekering heeft opgezegd, wordt dat niet geregistreerd bij CIS.

 

Ontzeggingen van de rijbevoegdheid:

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor de registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de databank van de Stichting CIS. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen immers van belang om te weten of het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door de overheid en niet door verzekeraars.

Let op: Wanneer een ontzegging van de rijbevoegdheid in onze databank geregistreerd is, en je bent het daar niet mee eens, kan de Stichting CIS geen bemiddelende rol spelen. Voor de discussie over de juistheid van een geregistreerde rijontzegging moet je contact opnemen met het parket van het Openbaar Ministerie van de Rechtbank die de rijontzegging heeft opgelegd. Een verzoek tot verwijdering zal overigens alleen succes kunnen hebben als er nog geen veroordeling door de rechter heeft plaatsgevonden.

 

Speciale meldingen:

Naast alle hiervoor genoemde categorieën is er nog de registratie van speciale meldingen. Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigden. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of hebben geprobeerd de verzekeraar op te lichten. Ook de personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de waarheid hebben meegedeeld over hun verzekeringshistorie, over eerdere registraties bij CIS of een strafrechtelijk verleden hebben verzwegen, kunnen als speciale melding worden geregistreerd.

 

Gegevens opvragen

Als je wilt weten of in de databank van Stichting CIS gegevens van je geregistreerd staan dan kun je jouw gegevens opvragen via het Stichting CIS Webformulier. Eventueel kun je op de website van Stichting CIS ook het Stichting CIS Inzageformulier downloaden, printen, invullen en aan Stichting CIS toesturen.

 

Als de verzekeraar uw aanvraag voor de verzekering niet accepteerd

Als een verzekeraar uw aanvraag voor een bestelautoverzekering niet accepteert (mede) op basis van de bij Stichting CIS geregistreerde gegevens heb je 2 mogelijkheden.

Als de meldingen bij Stichting CIS relatief onschuldige meldingen zijn kun je een toelichting met onderbouwing aan de verzekeraar verstrekken, zodat deze kan overwegen om de bestelautoverzekering alsnog te accepteren.

Als de gegevens welke Stichting CIS heeft geregistreerd niet kloppen, dan kun je de verzekeraar die de melding heeft ingezonden verzoeken deze te rectificeren.

Als dit ook niet mogelijk is en een verzekeraar uw verzekeringsaanvraag nog altijd niet wil accepteren (mede) op basis van de in CIS geregistreerde gegevens kun je als laatste mogelijkheid een bestelautoverzekering aanvragen bij De Vereende.

Veel gestelde vragen (FAQ) over Stichting CIS

Een claimmelding van een verzekeraar over een geclaimde schades blijft 5 jaar geregisteerd en worden na 5 jaar verwijderd.

Een vertrouwelijke mededeling in verband met royement door het niet nakomen van een financiële contractuele verplichting, oftewel beëindiging wegens wanbetaling, blijft 3 jaar geregisteerd en worden na 3 jaar verwijderd.